Bedriftslege

Om yrket, jobb, utdanning og lønn


Hva gjør en bedriftslege

En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse.

Hovedoppgaver:
• Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader.
• Å fremme helse i arbeidslivet.
• Å yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.

Vanlige arbeidsoppgaver

- Bedriftslegen bidrar til at arbeidsgivere og myndigheter får oversikt over helseforholdene hos ansatte som er utsatt for arbeidsrelatert sykdoms-/ulykkesrisiko, samt bidra til at relevante tiltak settes inn.

- Undersøke og eventuelt behandle pasienter med arbeidsrelaterte sykdommer, og foreta utredning av sykdomstilfeller der arbeidet kan være årsaksfaktor.

- Studere hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet virker inn på individets helse.

- Være konsultasjons- og informasjonsorgan for bedrifter, myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner i arbeidsmedisinske spørsmål.

- Utdanne arbeidstakere og ledere i systematisk arbeidsmiljøarbeid, samt studenter, leger og annet personell til arbeidsmedisinsk arbeid.


Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Arbeidstakere/pasienter
Arbeidsmedisineren forholder seg både til personer som har fått mulig arbeidsrelatert helseskade og til de som har kjent eller potensiell risiko for å pådra seg arbeidsrelatert helseskade.

Arbeidsgivere
I følge arbeidsmiljølovens § 14 er det arbeidsgiveren som har det rettslige ansvaret for at arbeidstakere i arbeidet ikke påføres skade på liv og helse. Det er nødvendig at den legen som skal bistå arbeidsgiveren i forhold til dette, har tilstrekkelig kompetanse.

Helsevesenet
Arbeidsmedisineren skal gi andre deler av helsevesenet kvalifiserte vurderinger av helseskadelige påvirkninger i arbeid og eventuelle konsekvenser av eksponeringene. Slike vurderinger kan bidra til å stille korrekte diagnoser, utredning av arbeidsevne og igangsetting av forebyggende eller kurative tiltak.

Myndighetene
For å sikre helsemessig forsvarlige rammebetingelser i arbeidslivet skal arbeidsmedisineren være sakkyndig for myndighetene, blant annet Arbeidstilsynet, trygdevesenet og rettsapparatet, samt forsikringsselskapene.

 

 

Personlige egenskaper - Bedriftslege

Som lege må man være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig. Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen. En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Bedriftslege

I første omgang kreves det at man har fullført medisinstudiet og turnusperioden, og deretter 5 års tjeneste i arbeidsmedisin. Herav minst 1 år som bedriftslege og minst 1 år ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin.

Den øvrige tjenestedelen skal skje ved arbeid som bedriftslege eller ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin.

Studievalg.no - Relaterte studier til Bedriftslege


 

 

Jobbmuligheter - Bedriftslege

Bedriftslegen arbeider med ulike aspekter ved forebygging og håndtering av arbeidsrelaterte helseskader ved arbeidsmedisinske sykehusavdelinger og institusjoner, i bedriftshelsetjenesten og i forvaltningen. I tillegg kan man arbeide med miljømedisinske funksjoner.

Bedriftshelsetjenesten har normalt ikke noe ansvar for å selve behandlingen. Et unntak er imidlertid olje- og gassindustrien, der bedriftslegen også får ansvar for helsemessig beredskap og helsetjenester offshore.

Det er arbeidsgiverne som har ansvaret for å opprette bedriftshelsetjeneste

KarriereStart.no - Temaside Bedriftslege

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bedriftslege

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bedriftslege

 

 

Lønnsnivå - Bedriftslege

Lønnen som allmennlege vil variere i forhold til hvor man jobber og hvor lenge man har jobbet der. Det er også forskjell på privat og offentlig virksomhet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittslønnen for leger i helseforetakene er 61 400 kroner i måneden, mens gjennomsnittet for leger i private helse- og sosiale omsorgstjenester er 65 100 kroner.
Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

 

 

Mer informasjon / linker

Norsk arbeidsmedisinsk forening http://www.legeforeningen.no/namf

Den norske legeforening www.legeforeningen.no

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

 


[ Tilbake ]

Bedriftslege
KATEGORI:
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

UTDANNINGSKRAV:
Høyere utdanning

NYTTIGE LINKER:
RELATERTE YRKER:
Relaterte saker
.

Copyright © 1999 - 2016 StudentTorget.no - fra valg av utdanning til valg av første arbeidsgiver